Lokalizacja biura

Kontakt

+48 725-114-039

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Regulamin

Regulamin Świadczenia Usług

 

§ 1

 

 1. Na podstawie niniejszego Regulaminu Świadczenia Usług (dalej zwanego Regulaminem) Piotr Śliski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą AgroOPC Piotr Śliski z siedzibą w Izdby 5, 88-300 Mogilno (dalej zwanym AgroOPC lub Negocjatorem) w zakresie działania swego przedsiębiorstwa, zawiera umowy świadczenia usług polegających na kojarzeniu Kupujących i Sprzedających materiały siewne, nawozy, środki ochrony roślin, pasze i zboża oraz pozostałe usługi zgodne z zapisanym PKD oraz negocjowaniu cen i warunków zawieranych przez strony transakcji.

 2. Regulamin Świadczenia Usług jest dokumentem określającym zasady i warunki usługi świadczonej przez AgroOPC. Regulamin stanowi umowę pomiędzy Państwem-Klientem (dalej zwanym Klientem) oraz AgroOPC, która zawierana jest w chwili złożenia przez Państwa zapytania przez formularz znajdujący się na stronie internetowej pod adresem http://www.agroopc.com/zloz-zapytanie.html.

 3. Wysłanie zapytania poprzedzone obowiązkową akceptacją niniejszego Regulaminu stanowi zawarcie umowy o świadczenie usługi i zakłada bezwarunkową akceptację Regulaminu przez Klienta, chyba że zapisy danej umowy, bądź inne pisemne oświadczenia AgroOPC stanowią inaczej. W takim przypadku odmienne postanowienia szczegółowe mają pierwszeństwo, natomiast Regulamin stosuje się w takim zakresie w jaki nie są z nim sprzeczne oraz we wszystkich sprawach nie objętych zapisami szczegółowymi.

 4. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej AgroOPC.com. Brak dostępu Klienta do tej strony nie czyni nieważnym jej postanowień.

 

§ 2

 

 1. Zainteresowany zakupem bądź sprzedażą materiałów siewnych, nawozów, środków ochrony roślin, pasz i zbóż oraz pozostałych artykułów i usług zgodnych z PKD działalności przez formularz znajdujący się na stronie internetowej pod adresem http://www.agroopc.com/zloz-zapytanie.html składa zapytanie dotyczące możliwości zakupu bądź sprzedaży określonego towaru wskazując takie dane jak rodzaj asortymentu, ilość, termin dostawy lub odbioru, miejsce dostawy lub odbioru oraz dane identyfikujące zainteresowanego.

 2. Na podstawie złożonego zapytania AgroOPC znajduje podmioty oferujące do sprzedaży lub będące gotowe do zakupu asortymentu, którego zakupem lub sprzedażą zainteresowany jest składający zapytanie i przystępuje do negocjacji handlowych w celu uzyskania dla Klienta jak najniższej ceny w przypadku zakupu oraz jak najwyższej ceny w przypadku sprzedaży wskazanego w zapytaniu asortymentu oraz najkorzystniejszych warunków transakcji takich jak sposób płatności, termin i sposób dostawy.

 3. Po przeprowadzeniu negocjacji ze sprzedawcami towarów AgroOPC przygotowuje dla Klienta raport z negocjacji w którym wskazane są wynegocjowane dla Klienta ceny towarów, możliwe sposoby i terminy jego dostawy.

 4. Przygotowany przez AgroOPC raport bez danych identyfikujących sprzedawców towarów przesyłany jest pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Klienta. Sprzedawcy oznaczeni są cyframi rzymskimi.

 5. Klient po zapoznaniu się z przygotowanym przez AgroOPC raportem ma możliwość zrezygnowania z dalszego świadczenia usługi przez AgroOPC nie ponosząc żadnych kosztów z tego tytułu lub skorzystania z przedstawionych przez AgroOPC propozycji wskazanych w raporcie.

 6. W przypadku zdecydowania się Klienta na skorzystania z przedstawionych przez AgroOPC propozycji wskazanych w raporcie Klient przesyła na adres mailowy AgroOPC Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. zapytanie o podanie danych Sprzedawcy wskazując cyfrę rzymską, którą dany sprzedawca był oznaczony w raporcie.

 7. Po otrzymaniu maila od Klienta AgroOPC w ciągu 24 godzin wysyła Klientowi dane identyfikujące Sprzedawcę/Kupującego oraz indywidualny numer zlecenia. Indywidualny numer zlecenia oraz dane identyfikujące Klienta wysyłane są również do Sprzedawcy, który przystępuje do realizacji zamówienia wskazanego w zapytaniu Klienta na warunkach wskazanych w raporcie sporządzonym przez AgroOPC.

 8. Klient zobowiązuje się powiadomić AgroOPC o dokonanej transakcji, jak również upoważnia sprzedawcę/kupującego (drugą stronę transakcji) do poinformowania AgroOPC o dokonanej transakcji i jej warunkach. Nie wywiązanie się z wyżej opisanego obowiązku powoduje obowiązek zapłaty przez Klienta na rzecz AgroOPC oprócz prowizji kary umownej w wysokości 1% wartości zamówienia.

 9. W przypadku zrealizowania zakupu towaru od wskazanego przez AgroOPC Sprzedawcy Klient zobowiązuje się w terminie 14 dni od daty otrzymania od AgroOPC pełnych danych o drugiej stronie transakcji zapłacić na rzecz AgroOPC wynagrodzenie - prowizję wynoszącą 1 % wartości zamówienia plus należny podatek VAT. Klient jest zobowiązany do dokonania zapłaty na rachunek bankowy: BZ WBK 17 1090 1375 0000 0001 2061 1683.

 

§ 3

 

 1. AgroOPC przypomina, że to Sprzedawca wskazany Klientowi przez AgroOPC, a nie AgroOPC sprzedaje towary. AgroOPC jedynie świadczy usługi polegających na kojarzeniu Kupujących i Sprzedających oraz negocjowaniu cen ze Sprzedającymi/Kupującymi. AgroOPC nie działa jako Sprzedawca/Kupujący lub pełnomocnik albo przedstawiciel którejkolwiek ze stron.

 2. Stronami umowy są Klient i Sprzedawca/Kupujący, a nie AgroOPC. Należy również pamiętać, że oprócz umowy pomiędzy Klientem i Sprzedawcą/Kupującym, osoba, która nabywa towar (Klient) zawiera również oddzielną umowę w sprawie świadczenia usług z AgroOPC, czyli niniejszą Umowę.

 3. Prosimy pamiętać, że to Sprzedawca/Kupujący, a nie AgroOPC, ponosi wyłączną odpowiedzialność za dostarczenie lub odbiór od Klienta towarów.

 4. Również Sprzedawca, a nie AgroOPC, ponosi wyłączną odpowiedzialność za jakość dostarczonych produktów, w tym odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji.

 5. Obowiązujące nas standardy:  gwarantujemy że dołożymy wszelkich starań i umiejętności w procesie wywiązywania się z zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.

 

§ 4

 

Przy wyborze najlepszej z ofert AgroOPC będzie się kierować poniższymi regułami dlatego składający ofertę ?OFERENT? odpowiadając na zapytanie ofertowe akceptuje poniższe warunki:

 1. Przy wyborze oferty OgroOPC będzie się kierować następującymi kryteriami:

CENA 100%

 1. Opis sposobu obliczania ceny oferty:

  1. Cena oferty winna uwzględniać wszystkie zobowiązania, musi być podana w złotych polskich cyfrą .

  2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.

  3. Cena może być tylko jedna.

  4. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty.

  5. AgroOPC poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny.

 2. Opis sposobu składania oferty:

  1. Ofertę należy przesłać drogą mailową na adres biura: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

lub odpowiadając na maila z którego otrzymano zapytanie.

  1. Oferty należy przesłać w prawidłowo wypełnionym pliku w formacie xls.

otrzymanym wraz z zapytaniem ofertowym lub w przypadku jego braku w polu tekstowym wiadomości.

  1. Oferta winna być złożona w języku polskim.

  2. Oferta cenowa winna zawierać ceny netto.

4. Miejsce i terminy złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym.

 

§ 5

Definicje:

1. Zapytanie ofertowe ? zwrócenie się do potencjalnego dostawcy/odbiorcy przez pracowników OPC z prośbą o przedstawienie warunków w odniesieniu do zawartych w zapytaniu potrzeb i warunków w formie oferty handlowej.

2. Oferta - jest to odpowiedź przesłana na adres z którego otrzymano zapytanie ofertowe z zachowaniem wymaganych terminów oraz według ustalonego schematu. Jest to oświadczenie woli według przepisów prawa handlowego i w przypadku akceptacji przez ?KLIENTA? stanowi zobowiązanie do jej wypełnienia.

3. Dostawca ? podmiot gospodarczy który złożył najkorzystniejszą odpowiedź na ?zapytanie ofertowe? na wyżej opisanych zasadach. Posiadający wszelkiego rodzaju koncesje i pozwolenia na obrót oferowanymi towarami.

4. Odbiorca- podmiot gospodarczy który złożył najkorzystniejszą odpowiedź na wyżej opisanych zasadach na zapytanie ofertowe. Posiadający wszelkiego rodzaju koncesje i pozwolenia na obrót oferowanymi towarami.

5. Użytkownik/Klient ? podmiot gospodarczy, osoba fizyczna która zaakceptowała warunki niniejszego regulaminu, zarejestrowała się w bazie AgroOPC i złożyła zapytanie ofertowe.

6. AgroOPC zastrzega sobie prawo do nieodpowiadania na złożone oferty oraz zapytania ofertowe.

Brak odpowiedzi w terminie na ofertę lub zapytanie ofertowe oznacza że nie została ona przyjęta do realizacji.

7. Klientowi/Użytkownikowi a tym samym AgroOPC? przysługuje w każdej chwili prawo do zmiany warunków, odwołania, unieważnienia lub wycofania się z wydanego zlecenia.

 

§ 6

 

Akceptując regulamin Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonania niniejszej umowy oraz w celach marketingowych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AgroOPC w celach marketingowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926). AgroOPC informuje iż posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Klauzula zgody na otrzymywanie informacji handlowych:

Wyrażam zgodę na przesyłanie przez firmę AgroOPC informacji handlowych drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

Oświadczam że posiadam pełną zdolność prawną w tym stosowne upoważnienia/pełnomocnictwa do reprezentowania i składania oświadczeń woli